08101 Stone quarrying

Uen
Status
Entity name
Street name